PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824103348
Website adres: http://www.pknzuidwesthoek.nl
E-mail:
Adres: Prinsestraat 17                         Lange Wolstraat 13
Postcode: 4506 AG                                   4524 CA
Plaats: Cadzand                                   Sluis
Postadres: Postbus 11
Postcode: 4524 ZG
Plaats: Sluis
 
De Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt  twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.  (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota


Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Baten en Lasten Diaconie PG Zuidwesthoek,
jaarrrekening vorig jaar:
 Baten en Lasten Diaconie PG Zuidwesthoek       
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
 BATEN       
       
 baten onroerende zaken  36,500 39,767               37,669
 rentebaten en dividenden  3,000 821                 4,297
 opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen    5  
 bijdragen levend geld  6,400 3,343                 5,288
 door te zenden collecten       
       
 Totaal baten  45,900 43,937               47,254
       
 LASTEN       
 lasten overige eigendommen en inventarissen  13,400 11,510               18,283
 afschrijvingen  6,000 4,254                 7,735
 pastoraat       
 lasten kerkdiensten, catechese etc.  1,600 908                 1,547
 verplichtingen/bijdragen andere organen  3,800 1,716                 2,356
 salarissen  2,000 2,163                    901
 kosten beheer en administratie  4,600 4,170                 3,977
 rentelasten/bankkosten  200 135                    140
 diaconaal werk plaatselijk  12,200 14,577               16,062
 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  4,500 2,687                 3,638
 diaconaal werk wereldwijd  500 1,301                    854
 Totaal lasten  48,800 43,422               55,493
       
 saldo baten-lasten  2.900- 515  8.239- 


Vorige jaarrekening:
   begroting rekening begroting
  2018 2017 2017
 BATEN      
       
 baten onroerende zaken 36,500 37,669 35,500
 rentebaten en dividenden 3,000 4,297 1,500
 opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen      
 bijdragen levend geld 6,400 5,242 5,000
 door te zenden collecten      
       
 Totaal baten 45,900 47,208 42,000
       
 LASTEN      
 lasten overige eigendommen en inventarissen 11,300 18,283 9,600
 afschrijvingen 6,000 7,735 6,000
 pastoraat _   _
 lasten kerkdiensten, catechese etc. 1,600 1,547 3,500
 verplichtingen/bijdragen andere organen 3,800 2,356 2,600
 salarissen 2,000 901 1,500
 kosten beheer en administratie 4,600 3,977 4,900
 rentelasten/bankkosten 200 140 400
 diaconaal werk plaatselijk 11,200 16,062 21,000
 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4,500 3,638 2,500
 diaconaal werk wereldwijd 500 854 200
 Totaal lasten 45,700 55,493 52,200
       
 saldo baten-lasten 200 8.285- 10.200-
       
 resultaat 200 8.285-  
       
       
       
       
       
       
       
 
bestemming van het resultaat boekjaar      2018    
  toevoeging aan   onttrekking aan (-)
algemene reserve _    
reserve koersverschillen _    
herwaarderingsreserve _    
overige reserve _    
       
Totaal 200    
       
per saldo een toevoeging van/      
                                        onttrekking aan            200    
 


Nog verder terug:
Baten en Lasten Diaconie PG Zuidwesthoek    
   begroting begroting rekening
  2018 2017 2016
 BATEN      
       
 baten onroerende zaken 36,500 35,500 36,292
 rentebaten en dividenden 3,000 1,500 4,115
_ _ 9,395
 opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen 6,400 5,000 6,378
 bijdragen levend geld     _
 door te zenden collecten      
       
 Totaal baten 45,900 42,000 56,180
       
 LASTEN      
 lasten overige eigendommen en inventarissen 11,300 9,600 38,713
 afschrijvingen 6,000 6,000 5,828
 pastoraat _ _ _
 lasten kerkdiensten, catechese etc. 1,600 3,500 1,576
 verplichtingen/bijdragen andere organen 3,800 2,600 3,781
 salarissen 2,000 1,500 1,958
 kosten beheer en administratie 4,600 4,900 4,772
 rentelasten/bankkosten 200 400 179
 diaconaal werk plaatselijk 11,200 21,000 13,655
 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4,500 2,500 4,751
 diaconaal werk wereldwijd 500 200 1,500
 Totaal lasten 45,700 52,200 76,713
       
 saldo baten-lasten 200 10.200- 20.533-
  _ _ _
 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen _ _ _
 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen _ _ _
 streekgemeenten _ _ _
 aandeel in lasten federatie _ _ _
 overige lasten en baten _ 72,702 47,592
 totaal   72,702 47,592
       
       
bestemming van het resultaat boekjaar      2018    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)
algemene reserve _   200
reserve koersverschillen _   _
herwaarderingsreserve _   _
overige reserve _   _
       
Totaal 200    
       
per saldo een toevoeging van/      
                                        onttrekking aan            200    
       
 Baten en Lasten Diaconie PG Zuidwesthoek       
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
 BATEN       
       
 baten onroerende zaken                35,500               37,669               36,292
 rentebaten en dividenden                  1,500                 4,297                 4,115
 opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen                      9,395
 bijdragen levend geld                  5,000                 5,242                 6,378
 door te zenden collecten       _ 
       
 Totaal baten                42,000               47,208               56,180
       
 LASTEN       
 lasten overige eigendommen en inventarissen                  9,600               18,283               38,713
 afschrijvingen                  6,000                 7,735                 5,828
 pastoraat   _     _ 
 lasten kerkdiensten, catechese etc.                  3,500                 1,547                 1,576
 verplichtingen/bijdragen andere organen                  2,600                 2,356                 3,781
 salarissen                  1,500                    901                 1,958
 kosten beheer en administratie                  4,900                 3,977                 4,772
 rentelasten/bankkosten                     400                    140                    179
 diaconaal werk plaatselijk                21,000               16,062               13,655
 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk                  2,500                 3,638                 4,751
 diaconaal werk wereldwijd                     200                    854                 1,500
 Totaal lasten                52,200               55,493               76,713
       
 saldo baten-lasten   10.200-   8.285-   20.533- 
 

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Voor een meer gedetaileerde begroting van de diaconie:
zie download centrum..
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van februari 20
20 

en de liturgie van a.s zondag

 

 

 
.
Kerk in:Alle diensten Cadzand:
Coronavirus - situatie per 31 maart 2020.
ALLE KERKDIENSTEN VERVALLEN, voorlopig TOT 01-06-2020
Het is mogelijk om op zondag een korte dienst mee te beleven:
  • via tv: NPO 2, 9.20 uur;
  Aan deze diensten zal een kerkenraadslid van de Zuidwesthoek meewerken.

Rond Pasen:
  • Witte Donderdag om 19.00 uur
  • Op Goede Vrijdag om 20.00 uur - avondwake.
  • Op Stille Zaterdag om 21.00 uur - Paaswake.
  • Paasochtend is er om 10.00 uur een viering
 
  • Ook PG De Verbinding- Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje organiseert op zondag om 10.00 uur via https://kerkdienstgemist.nl 
Eventuele wijzigingen en actuele berichten worden bekend gemaakt via deze website en bij de kerkgebouwen.
 

Duitstalige kerkdiensten:
Die vorgesehenen Urlaubsseelsorgedienste zu Ostern in Cadzand müssen wir aufgrund der Coronavirus, leider absagen.
op 5 juli tot en  met 23 Augustus om 11.00 uur , 
30 augustus Nederlands-/ Duitstalige dienst om 10.00 uur

 

Koffie drinken na de dienst

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.