PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens PKN Zuidwesthoek behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: PKN Zuidwesthoek te Sluis e.o.
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 823743512
Website adres: http://www.pknzuidwesthoek.nl
E-mail:
Adres: Prinsestraat 17                         Lange Wolstraat 13
Postcode: 4524 ZG                                  4524CA
Plaats: Cadzand                                  Sluis
Postadres: Postbus 11
Postcode: 4524 ZG
Plaats: Sluis
 
De Protestantse Gemeente Zuidwesthoek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden via www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente Zuidwesthoek, 
jaarrekening 2018:
Baten en Lasten kerkelijke gemeente Zuidwesthoek  begroting    rekening    rekening  
        2,018       2,018       2,017
BATEN      
       
baten onroerende zaken     48,200     44,175     47,168
rentebaten en dividenden       2,000          796       2,219
opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen              -       2,500       2,500
bijdragen levend geld     26,500     28,180     29,968
door te zenden collecten              -    
subsidies en bijdragen              -    
       
Totaal baten     76,700     75,651     81,855
       
LASTEN      
Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijvingen)     18,600     14,978     11,685
lasten overige eigendommen en inventarissen       8,750     10,997       6,817
afschrijvingen     15,700       5,646     14,580
pastoraat     59,000     62,854     60,027
lasten kerkdiensten, catechese etc.       1,650          446            75
verplichtingen/bijdragen andere organen       5,450       3,846       4,766
salarissen       2,900       3,134       2,951
kosten beheer en administratie       9,050       8,644       7,436
rentelasten/bankkosten          500          290          714
Totaal lasten   121,600   110,835   109,051
saldo baten-lasten  44.900-   35.184-  27.196-
       
toevoeging aan fondsen en voorzieningen              -              -              -
onttrekking aan fondsen en voorzieningen              -              -              -
streekgemeenten              -              -              -
aandeel in lasten federatie              -              -              -
overige lasten en baten          150  954-           855
Totaal lasten          150  954-           855
       
       
resultaat  44.750-   36.138-   26.341- Vorige jaarrekening:
  begroting rekening begroting
  2018 2017 2017
BATEN      
       
baten onroerende zaken       48,200 47,168 44,800
rentebaten en dividenden         2,000 2,219 3,000
opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen   2,500 _
bijdragen levend geld       26,500 29,968 22,550
door te zenden collecten     _
subsidies en bijdragen     _
       
Totaal baten       76,700 81,855 70,350
       
LASTEN      
Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijvingen)       18,600 11,685 37,400
lasten overige eigendommen en inventarissen         8,750 6,817 12,200
afschrijvingen       15,700 14,580 17,700
pastoraat       59,000 60,027 62,900
lasten kerkdiensten, catechese etc.         1,650 75 3,000
verplichtingen/bijdragen andere organen         5,450 4,766 2,900
salarissen         2,900 2,951 2,100
kosten beheer en administratie         9,050 7,436 8,750
rentelasten/bankkosten            500 714 600
Totaal lasten     121,600 109,051 147,550
saldo baten-lasten     -44,900 27.196- 77.200-
       
toevoeging aan fondsen en voorzieningen _   _
onttrekking aan fondsen en voorzieningen _   _
streekgemeenten _   _
aandeel in lasten federatie _   _
overige lasten en baten 150 885 _
Totaal lasten 150 885 _
       
       
resultaat 44.750- 26.341- 77.200-
       
       
 
bestemming van het resultaat boekjaar      2018 2017  
  onttrekking aan (-) onttrekking aan (-)  
algemene reserve _ 26341-  
reserve koersverschillen _    
herwaarderingsreserve _    
overige reserve _    
Totaal 44.750- 26341-  
 


 

Nog verde terug:

  begroting begroting rekening
  2018 2017 2016
BATEN      
       
baten onroerende zaken 48,200 44,800 48,048
rentebaten en dividenden 2,000 3,000   2,142
opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen _ _ _
bijdragen levend geld 26,500 22,550 30,147
door te zenden collecten _ _ _
subsidies en bijdragen _ _ _
         1,913
Totaal baten 76,700 70,350 82,250
       
LASTEN      
Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijvingen) 18,600 37,400 15,908
lasten overige eigendommen en inventarissen 8,750 12,200   7,370
afschrijvingen 15,700 17,700 14,921
pastoraat 59,000 62,900 57,398
lasten kerkdiensten, catechese etc. 1,650 3,000   1,537
verplichtingen/bijdragen andere organen 5,450 2,900    5,291
salarissen 2,900 2,100    2,779
kosten beheer en administratie 9,050 8,750    9,472
rentelasten/bankkosten 500 600  
Totaal lasten 121,600 147,550 114,676
saldo baten-lasten       44.900-    77.200-          32.920-
       
toevoeging aan fondsen en voorzieningen _ _ _
onttrekking aan fondsen en voorzieningen _ _ _
streekgemeenten _ _ _
aandeel in lasten federatie _ _ _
overige lasten en baten 150 _ _
Totaal lasten 150 _ 2,812
       
       
resultaat 44.750- 77.200- 30.108-
       
       
bestemming van het resultaat boekjaar      2018    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)  
algemene reserve _ _  
reserve koersverschillen _ _  
herwaarderingsreserve _ _  
overige reserve _ _  
Totaal _ 44.750-  
       
       
per saldo een toevoeging van/onttrekking aan 44.750-    
Baten en Lasten kerkelijke gemeente Zuidwesthoek begroting rekening  rekening 
  2017 2017 2016
BATEN      
       
baten onroerende zaken      44,800      47,168      48,048
rentebaten en dividenden        3,000        2,219        2,142
opbrengsten en stichtingen/kassen en fondsen  _         2,500  _ 
bijdragen levend geld      22,550      29,968      30,147
door te zenden collecten  _     _ 
subsidies en bijdragen  _     _ 
             1,913
Totaal baten      70,350      81,855      82,250
       
LASTEN      
Lasten kerkelijke gebouwen (exclusief afschrijvingen)      37,400      11,685      15,908
lasten overige eigendommen en inventarissen      12,200        6,817        7,370
afschrijvingen      17,700      14,580      14,921
pastoraat      62,900      60,027      57,398
lasten kerkdiensten, catechese etc.        3,000             75        1,537
verplichtingen/bijdragen andere organen        2,900        4,766        5,291
salarissen        2,100        2,951        2,779
kosten beheer en administratie        8,750        7,436        9,472
rentelasten/bankkosten           600           714           494
Totaal lasten    147,550    109,051     115,170
saldo baten-lasten 77.200- 27.196-  32.920- 
       
toevoeging aan fondsen en voorzieningen _ _ _
onttrekking aan fondsen en voorzieningen _ _ _
streekgemeenten _ _ _
aandeel in lasten federatie _ _ _
overige lasten en baten _           855        2,812
Totaal lasten _           855        2,812
       
       
resultaat 77.200-  26341-  30.108-

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Voor een meer gedetaileerde begroting van de kerkelijke gemeente:
zie download centrum..
 
 
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van februari 20
20 

en de liturgie van a.s zondag

 

 

 
.
Kerk in:Alle diensten Cadzand:
Coronavirus - situatie per 31 maart 2020.
ALLE KERKDIENSTEN VERVALLEN, voorlopig TOT 01-06-2020
Het is mogelijk om op zondag een korte dienst mee te beleven:
  • via tv: NPO 2, 9.20 uur;
  Aan deze diensten zal een kerkenraadslid van de Zuidwesthoek meewerken.

Rond Pasen:
  • Witte Donderdag om 19.00 uur
  • Op Goede Vrijdag om 20.00 uur - avondwake.
  • Op Stille Zaterdag om 21.00 uur - Paaswake.
  • Paasochtend is er om 10.00 uur een viering
 
  • Ook PG De Verbinding- Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje organiseert op zondag om 10.00 uur via https://kerkdienstgemist.nl 
Eventuele wijzigingen en actuele berichten worden bekend gemaakt via deze website en bij de kerkgebouwen.
 

Duitstalige kerkdiensten:
Die vorgesehenen Urlaubsseelsorgedienste zu Ostern in Cadzand müssen wir aufgrund der Coronavirus, leider absagen.
op 5 juli tot en  met 23 Augustus om 11.00 uur , 
30 augustus Nederlands-/ Duitstalige dienst om 10.00 uur

 

Koffie drinken na de dienst

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.