PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens PKN Zuidwesthoek behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: PKN Zuidwesthoek te Sluis e.o.
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 823743512
Website adres: http://www.pknzuidwesthoek.nl
E-mail: scribazwh@zeelandnet.nl  
Adres: Prinsestraat 17                         Lange Wolstraat 13
Postcode: 4524 ZG                                  4524CA
Plaats: Cadzand                                  Sluis
Postadres: Postbus 11
Postcode: 4524 ZG
Plaats: Sluis
 
De Protestantse Gemeente Zuidwesthoek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden via www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019
 
Verkort Overzicht     Begroting 2019 Rekening 2019 Rekening 2018
Opbrengsten en Baten        
Opbrengsten onroerende zaken 46,000 47,562 44,175
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  2,000 700 796
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 16,500 2,500 2,500
Opbrengsten levend geld   26,400 27,923 28,180
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                              -   24,782                           -  
Totaal baten A     90,900 103,467 75,651
             
Uitgaven en Kosten          
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 19,800 19,836 14,978
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en      
      inventarissen 10,700 9,435 10,997
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 15,700 1,092 5,646
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 65,500 62,425 62,854
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 650 718 446
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4,000 4,399 3,846
Salarissen en vergoedingen   3,300 2,829 3,134
Kosten beheer, administratie en archief 7,000 10,412 9,598
Rentelasten/bankkosten   800 277 290
Totaal lasten A     127,450 111,423 111,789
             
Operationeel resultaat (A)   -36,550 -7,956 -36,138
             
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten                                  -   3,317                           -  
Incidentele lasten                                  -                             -                             -  
Resultaat verslagjaar (A+B)   -36,550 -4,639 -36,138
             
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves                              -                             -                             -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen                              -                             -                             -  
Toevoegingen bestemmingsreserves                              -                             -                             -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen                              -                             -                             -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)                              -                             -                             -  
             
Resultaat naar Algemene reserve (D) -36,550 -4,639 -36,138


Voor een meer gedetaileerde begroting van de kerkelijke gemeente:
zie download centrum..
 
 
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van maart 20
21
en de liturgie van de kerkdienst

(en de speciale nieuwsbrief)

 

 

 
.
Kerk in:
 
Zondag    dienst met VEG   02/05/2021 Nieuwvliet mw Reijnhoudt
zondag   09/05/2021 Cadzand ds de Beun
hemelvaartsdag   13/05/2021 online dienst  
zondag   16/05/2021 Cadzand  mw Reijnhoudt
1e pinksteren   23/05/2021 Cadzand ds de Beun
zondag   30/05/2021 Cadzand ds Dees-Hinten
zondag   06/06/2021 Cadzand ds van ‘t Slot
zondag   13/06/2021 Oostburg ds A van Houweling
zondag   20/06/2021 Cadzand mw Reijnhoudt
zondag   27/06/2021 Oostburg Oostburg
 
Vooraf aanmelden via scribazwh@zeelandnet.nl
De diensten van PG De Brug Oostburg, zijn altijd rechtstreeks te beluisteren via:  kerkdienstgemist.nl 

Gottesdienst in der Deutsche Sprache:
Im Juli sind Sie ab 10 Uhr im niederländischsprachigen Dienst herzlich willkommen.
 Im August jeden Sonntag um 11.00 Uhr Pfarrer C. Volkmann oder  Pfarrer C. Noeske

 In Absprache mit unserem Konsistorium werden wir  auf die Website
 WWW.PKNZUIDWESTHOEK.nl
 Sie Informieren, ob und wann diese Dienstleistungen stattfinden werden.
 Wenn Sie kein Internet haben, können Sie sich auch an uns wenden
 Frau Tera van Holland 0031-624324122.MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.