PKN
PKN Zuidwesthoek
 
Boeken Boeken

 


Doornse Catechismus, A. van der Deijl
 

Uitg. Kok, Kampen; juni 2010, 168 pag.

De Doornse catechismus is een project waarin 13 prediknten 52 oude en nieuwe geloofsvragen van een actueel antwoord  hebben voorzien. Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? - Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. Een prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaarheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus.

Auteurs en samenstellers zijn allen lid van de jubilerende theologenvereniging Op Goed Gerucht (10 jaar in 2010), dat samenkomsten belegt in Doorn en een verbinding zoekt tussen moderniteit en traditie. Diverse auteurs maakten naam met eigen publicaties.


365 verhalenbijbel
Schrijver: Meg Wang
Illustraties:Heather Stuart
Vertaling: Nelleke Scherpbier
Uitg.: Callenbach
Prijs €14,95
Deze kinderbijbel is geschikt voor kinderen van 3-6 jaar.Waar moet je op letten bij de aanschaf van een kinderbijbel? Ten eerste moeten de verhalen aansluiten bij de verhalen zoals we die vinden in de Bijbel. Als de schrijver op de loop gaat met zijn fantasie dan kunnen daar wel leuke verhalen uit tevoorschijn komen, maar het zijn dan geen Bijbelverhalen meer.
Ten tweede moet je goed opletten hoe de verhouding is tussen tekst en tekeningen. Hoe jonger de lezers, hoe minder tekst. Wat betreft de tekeningen, er mag niet teveel te zien zijn op de tekeningen. Hoe meer details, hoe moeilijker het wordt voor de lezer.
Wat betreft de tekst, de woorden mogen niet te lang en te moeilijk zijn.
Ook mogen de verhalen niet te lang zijn omdat de luistermogelijkheid van een kind nog niet groot is.
Deze kleuterbijbel voldoet eigenlijk aan alle gestelde criteria. Een kind kan er zelf in bladeren en plaatjes kijken, het kan er uit voorgelezen worden, je kunt er samen met je kind van genieten,
(bron: Kerk in Beeld 21 mei 2010; J.P.E)


Geloven in een God die niet bestaat.
Ds. Klaas Hendrikse

Uitg. Nieuw Amsterdam, 2007
204 pag.
Prijs: 16.50 

Hendrikse, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geeft zijn kijk op kerk en geloof. Hij wil van het oude godsbeeld af, maar nadrukkelijk niet van het gesprek over God. God als Almachtig Opperwezen heeft de auteur achter zich gelaten. Het gezag van de bijbel is beperkt; zekerheden ontlenen we er niet aan. We moeten trouwens helemaal geen antwoorden zoeken, maar eerst helder de vragen stellen. God is voor de auteur een realiteit in die zin dat je over hem kunt spreken als degene die met je meegaat op je levensweg. Daarom is de zelftypering van Hendrikse als atheist onjuist. Hij deelt met atheisten de opvatting dat God in onze werkelijkheid niet bestaat, maar veel binnenkerkelijke christenen zijn dit met hem eens. Hij gaat in debat met atheisten als Philipse en Dawkins en positioneert zich zo als niet-atheist. Over bidden en zijn predikantschap schrijft hij overtuigend, persoonlijk en integer. Zijn visie op de kerk als falende instelling is helder en heeft overtuigingskracht. Zijn beeld van wat de kerk zou kunnen zijn met het eetcafe als metafoor is boeiend. Dit boek zou in elke kerkgemeente in kringverband gelezen moeten worden. Met voetnoten en een voorwoord door H.M. Kuitert.
(NBD|Biblion recensie, Wim Kleisen)


Landbouw, voedsel en duurzaamheid, themanummer van Ondersteboven (2010-3)

Prijs: € 2,50 (exclusief verzendkosten)

Bestellen bij: landelijk bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch; 073-6128201; info@disk-arbeidspastoraat.nl

We hebben allemaal met voedsel te maken. Het produceren, het aankopen, bereiden en nuttigen van voedsel, kun je zien als de stofwisseling die we onderhouden met de fysieke wereld om ons heen. De basis voor ons voedsel wordt gelegd door agrariërs hier en elders. Hun producten kopen we veelal in supermarkten. Daarbij is het steeds meer mogelijk om zogenaamd duurzame producten te kopen, producten die eerlijk gemaakt en verhandeld zijn, met oog voor mens, dier en milieu.

Rond landbouw het produceren, verspreiden en consumeren van voedsel gaan hele werelden schuil. Op het platteland hebben mensen nog weet van agrariërs, die hun werk doen. Je ziet het bedrijf, het vee, de weien en akkers. Machines zijn te horen. Het boerenbedrijf is ook te ruiken door de geur van de dieren, de mest. Mensen in de stedelijke wereld hebben veel minder weet van agrarische bedrijven of hoe hun voedsel geproduceerd wordt. Over bedrijven verder weg in de wereld hebben we het dan nog niet, laat staan over de vele schakels in distributie en verwerkende industrie. Er zitten hele verhalen achter het voedsel, dat uiteindelijk op het bord van de consument terecht komt.
Als je dan nog wil kijken met de ogen van de waarde duurzaamheid wordt het nog lastiger. Dan tellen niet alleen de kosten-baten analyse, de winstverhoudingen, het inkomen voor de boer, maar ook hoe voedsel geproduceerd wordt, het welzijn van mensen, het welzijn van dieren, de omgang met het milieu. Meer factoren worden dan aan elkaar geschakeld in andere verhoudingen. Voedsel produceren, distribueren en consumeren is dan een gespreksthema, waar geen einde meer aan komt.
Duurzaam voedsel is een begrip, dat je zó niet snel in de Bijbel of in de geloofstraditie zal tegenkomen. Toch geeft de Bijbel heel wat voorschriften over hoe om te gaan met schepping, mensen, en dieren. Via de termen rein en onrein komen de zogenoemde spijswetten uit de Bijbel aan bod, als gelovige duiding hoe mensen hun omgang met voedsel beleefden. Het denken in scheppingstermen en allerlei verhoudingen, die daaruit voortvloeien, is evenzeer in de christelijke en theologische tradities terug te vinden. In de theologie van het Avondmaal en de eucharistie speelt eten en drinken een belangrijke rol, evenals het delen van voedsel met elkaar als teken van gemeenschap. Voedsel gebruiken levert dan opname in een zingevend perspectief op.
Ook voedsel bereiden is niet zomaar een handeling; het is vooral een zingevende activiteit. Mensen hebben voedsel nodig, maar hoe je dat klaarmaakt, welke energie je erin steekt, welke waarden een rol spelen, met wie je dat samen doet: allemaal elementen die zin geven aan voedsel. Je kan snel effe iets koken, maar je kan ook Bijbels koken, duurzaam koken, met een groepje koken, voor anderen koken. Onze persoonlijke en maatschappelijke omgang met het voedsel komt ineens in een ander perspectief te staan.

Het themanummer landbouw, voedsel en duurzaamheid van Ondersteboven biedt een handreiking met het oog op de vraag wat voor bijdrage lokale kerken kunnen leveren aan een duurzame voedselproductie. De handreiking biedt daartoe achtergrondinformatie met het oog op bezinning, gesprek en handelingsperspectieven, maar biedt ook suggesties voor een themadienst en aandachtspunten voor diaconaat en pastoraat. Vanuit kerken zijn er verschillende benaderingen mogelijk van de thematiek van landbouw, voedsel en duurzaamheid. We benoemen die benaderingen als de vijf lijnen van pastoraat en diaconaat, vorming en toerusting, viering en prediking, deelname aan het publieke debat en tot slot de eigen omgang in de lokale kerk met voedsel.

Hub Crijns, directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK)


 Een duif, een merel en een mus Een liedbundel met liederen van eigen NPB bodem samengesteld door J.M. de Vries

De bundel met liederen voor een vrijzinnige toekomst. Met eenstemmige noteringen, een inhoudelijke uitleg en koor- of begeleidingspartituren. Er is een cd toegevoegd met gezongen liederen en instrumentele opnames om zelf te kunnen oefenen. De bundel kost € 17,50 excl. porto en kan besteld worden via bureau@vrijzinnigen.nl


Mensen. Magazine van het IKON Pastoraat. Het IKON Pastoraat is er voor mensen die willen  praten over wat hen ten diepste bezig houdt in hun leven. Mensen is het blad van het IKON pastoraat en verschijnt zes maal per jaar. Het blad wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op CD-rom (inlichtingen hierover: 0341-565499) en is in deze vorm een mooi cadeau voor ouderen die moeilijk of niet meer kunnen lezen.

Abonnementsprijs: €7,- per jaar.

Adres: Postbus 10009, 1201 DA Hilversum. pastoraat@ikon.nl


Wie is God?
Hanna van Dorssen (onder redactie van)
Uitg. Boekencentrum. Prijs: €8,50

Een uitstekend middel om het gesprek over de vraag ‘Wie is God?’ op gang te brengen.

Dominee Klaas Hendriks verwoordde in zijn boek wat velen al dachten: God bestaat niet, God gebeurt. Tegelijk zorgde hij daarmee voor veel verwarring en afkeuring. Reden genoeg om een boek uit te brengen over de vraag die mensen in, maar ook buiten de kerk al eeuwenlang stellen: ‘Wie is toch eigenlijk die God van de Bijbel?’
Verschillende invalshoeken komen aan de orde: wat de Bijbel zelf zegt over God, de verschillende namen waarmee de Bijbel God beschrijft, de uiteenlopende godsbeelden in
het wereldwijde christendom, de goddelijke Drie-eenheid, God in de poëzie, en natuurlijk de vraag of God gebeurt of bestaat.

Aan dit boek werkten mee: Ad van Nieuwpoort, Willemien Roobol, Lourens Minnema,
Rick Benjamins, Willem van der Meiden en Rien van den Berg.


Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
Spreken over God
Pastorale handreiking

De Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan van God.

De laatste jaren is het ‘spreken over God’ opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land.
Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is.
Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.
In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God. Verplichte’ literatuur voor alle leden van de Protestantse Kerk


  


 

terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van december 20
22
en de liturgie van de kerkdienst


 
 

 

 
.
Website: https://www.pgdewesthoek.nl
 
KERKGEBOUWEN      
Mariakerk Cadzand, Prinsestraat 17, 4506 AG  
De Kogge te Sluis, Lange Wolstraat 13, 4524 CA  
De Open Haven te Oostburg, Kerkplein 1, 4501 CH 
 
scriba: tel. 0117-851957
email:
secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl   
Postbus 154, 4500  AD, Oostburg
 
 

Kerkdiensten vanaf  23 juni 202 tot en met 1 september 2024:
23/jun Open Haven (Oostburg) 10.00 mw E Reijnhoudt-Kaland Overstapdienst kindernevendienst
30/Jun Cadzand 10.00 ds.V.Dees m.m.v. koor Grenzeloos
07/Jul Cadzand 10.00 drs.P.van Zee  
07/Jul Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
14/jul Cadzand 10.00 pf. S. Volkmann Duits/Nederl. Dienst
21/jul Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
21/jul Cadzand 9.30 ds. K. Baggerman  
28/jul Biervliet 10.00 Biervliet regiodienst
28/jul Cadzand 9.30 ds.B. Hirschfeldt  
4/aug Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
4/aug Cadzand 10.00? ds.V. Dees + Pf.C.Noeske Duits/Nederl. Dienst
11/aug Cadzand 10.00 ds.H.van Ark  
18/aug Cadzand 10.00 ds. V.Dees  
25/aug Open Haven 10.00 n.n.b.  
25/aug Cadzand 10.00? ds. M.van Manen  
1/sep Open Haven 10.00 mw E.Reijnhoudt  
1/sep Sluis 10.00 ds. de Beun  


De tijd is steeds 10.00 uur, tenzij anders vemeld is.
MEER INFO? Klik hier

Rozenoord woensdag 14.30

31/07/2024 mw.T.Basting- van Vliet  
14/08/2024 mw.T.Basting- van Vliet  
28/08/2024 ds.V.Dees  
11/09/2024 mw. W.Reijnhoudt-Kaland  
25/09/2024 ds.V.Dees  

 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.